โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวคิดของ  พ่อหลวง

รายงานการวิจัย :   การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

                          การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อผู้วิจัย             สุนทรีย์  แสงหงษ์

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

ปีการศึกษา          2557

 

บทคัดย่อ

 

          การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล ครั้งนี้ได้ศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมกระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 4) เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิผล 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 6) เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนทดสอบปลายปี ของนักเรียน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 89 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและประเมิน สู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณา หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าสหสัมพันธ์ R-test

           ผลการวิจัยพบว่า

           1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการใน 5 ด้านคือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล การพัฒนาสื่อการสอน การวิจัยในชั้นเรียน เป็นปัญหาสำคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการบริหารงานวิชาการที่พัฒนาสู่ระบบใน 6 ฐานสำคัญคือ ฐานเป้าหมายบริหารงาน ฐานคิดสำคัญ ฐานกระบวนการและการปรับตัว ฐานการขยายผลและขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ฐานปัจจัยภายนอกของความสำเร็จ

3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. สมรรถนะการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ความพึงพอใจการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปี 2557 สูงกว่าปี 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Title of Research :  The Development of Participation Technical Administrational for

                          Instructional Competency Push to Effectiveness.

Author:                Suntharee  Sanghong

School:                Banpatanasamakkee  School

Academic Year:      2014, A.D.

 

ABSTRACTS

 

          The Development of Participation Technical Administrational for Instructional Competency Push to Effectiveness that to studies of; 1) Problem state of technical administrational 2) the development of technical administrational process on participation 3) the level of development of technical administrationalprocess on participation 4) instructional competency of teachers and students 5) knowledge question for development of technical administrationalprocesson participation 6) comparison of Achivement. That mixed and participatory learning action with to the key information per 89 persons to data collection by questionnaire, evaluation use to data analysis on descriptive statistics, mean average , standard deviation, t – test, R-test.

           The fielding to shows:

1.    The problem state of technical administrational have to most levels.

2.    The development of technical administrational process on participation was the  technical, strategy and process to development of instructional to have to efficient.

3.    The level of development of technical administrational process on participation have to most levels.

4.    The instructional competency of teachers and students have most levels.

5.    The contentmentin development of technical administrational process

on participation have to most levels, have to relation on statistical significance at .01.

6.    The students have to the Achivement in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .01.

          

 การประเมินโครงการ:           การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา

                             ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

ผู้ประเมิน                 สุนทรีย์  แสงหงษ์

ชื่อหน่วยงาน            โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 

ปีการศึกษา:             2557  

บทคัดย่อ

             การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPPOI Model) กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 180 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลการประเมินพบว่า

             1. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  การประเมินก่อนดำเนินโครงการ ด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ด้านผลผลิต ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินผลกระทบ

             2. แนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพบว่า บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความตระหนักในความสำคัญของโครงการและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

             ข้อเสนอแนะ กระบวนการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากครูหรือบุคลากรนั้นไม่มีความรู้และการพัฒนาตนเอง

 

 The Project Evaluation:     Teachers Development of  Efficiency Economy

                                      Integration Learning towards Students.

The Assessor :                  Suntharee  Sanghong

The School :                     Banpatanasamakkee School

Academic Years :              2014, A.D.

                        

Abstracts

             The project evaluation of the teachers development of  Efficiency Economy integration learning towards students have to objectives of; 1)  the  evaluation on the context, input, process, product, 2) seek the trend that is appropriate in proceeding project. This evaluation on CIPPOI model with of the sampling groups to as; administrative sections, teachers, students, guardians and school committeesper 180 persons to data collection by questionnaire. The data analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation.

             The evaluation that follows.

             1. The project evaluation of the teachers development of  Efficiency Economy integration learning towards students on the context, input, process, product have to high Levels. That were on the evaluation of context have to middle Levels, input, process and product have to high Levels.

             2. The seek the trend that is appropriate in proceeding project of education personals and stack holder to there is the awareness and give precedence of the  project and action of work’s.

             The recommend; the education procedure can't happen if the teachers was to that not educated personnel and self development.

กิตติกรรมประกาศ

            

          รายงานผลการโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีสำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาช่วยเหลืออย่างดีจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา ชัยภูมิเขต 1  ดร.บัญญัติ  เพ็งจันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ดร.กฤตพัฒน์ พลครามผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา ชัยภูมิเขต 1 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และนางรจนา ทองสุข  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือการประเมินโครงการและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ข้อบกพร่องของผลงานวิชาการด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา

             ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการภารโรงและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ร่วมมือ ร่วมใจและให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

             ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิต ท่านผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ์ ที่ผู้รายงานนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ครู อาจารย์ที่ให้ความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

             คุณประโยชน์ของรายงานนี้ ผู้รายงานของอุทิศบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาอาจารย์   ผู้มีพระคุณที่ให้สติปัญญา ตลอดจนข้อสนเทศสำหรับนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

                                                           สุนทรีย์  แสงหงษ์

สารบัญ

บทที่                                                                                                   หน้า

 

บทคัดย่อภาษาไทย..........................................................................................................

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....................................................................................................

กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................

สารบัญ............................................................................................................................

สารบัญตาราง....................................................................................................................

สารบัญภาพ......................................................................................................................

บทที่ 1 บทนำ................................................................................................................. 1

        ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน

        วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ...................................................................

        ขอบเขตการประเมินโครงการ................................................................................

        กรอบแนวคิดการประเมิน…………………………………………………………………………

        นิยามศัพท์เฉพาะ..................................................................................................

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....................................................................................

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.............................................................................

        แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ.......................

        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...................................

        การพัฒนาบุคลากร................................................................................................

        การจัดการเรียนรู้บูรณาการ...................................................................................

        โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

        โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี....................................................................................

        ข้อมูลพื้นฐานของสำคัญ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี..............................................

        งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................................

บทที่ 3 วิธีดำเนินการประเมินโครงการ..............................................................................

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง....................................................................................

        การวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ และแหล่งข้อมูล...................................

        การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..................................................

        การเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................................

        การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล..............................................................

        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................... 

        การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..................................................

        การเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................................

        การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล..............................................................

        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล...............................................................................

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล...........................................................................................

        สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูล...........................................................................................

        ผลจากการพัฒนา..................................................................................................

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ....................................................................

        วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ...................................................................

        สรุปผลการประเมินโครงการ.................................................................................

        อภิปรายผลการประเมินโครงการ...........................................................................

ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม....................................................................................................................

ภาคผนวก..........................................................................................................................

ภาคผนวก ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญ   

ภาคผนวก ข  ค่าดัชนีความสอดคล้อง   

ภาคผนวก ค  แบบประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

                    แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน

                   โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

ภาคผนวก ง  แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม

                  โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญา

                   ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี   

ภาคผนวก จ  แบบประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนาครู

                     ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                     พอเพียงสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี   

ภาคผนวก ฉ  เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ภาคผนวก ช  เอกสารตอบรับผลงานทางวิชาการ

ภาคผนวก ซ  ภาพกิจกรรม.

ประวัติผู้ประเมิน


สารบัญตาราง

ตารางที่                                                                                               หน้า

 

  2.1      ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผล

         สรุปรวมกับประเภทของการประเมิน.....................................................................

  2.2 จำนวนนักเรียน  (ข้อมูล  10  มิ.ย.  2557)   

  2.3 จำนวนบุคลากร   

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

  3.2 แนวทางการประเมินบริบท   

  3.3 แนวทางการประเมินปัจจัยนำเข้า   

  3.4 แนวทางการประเมินกระบวนการ   

  3.5 แนวทางการประเมินผลผลิต   

  4.1  ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ

   4.2   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาครู

         ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

         โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน

  4.3   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาครู


         ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

         โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ด้านบริบท..........................

  4.4    ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาครู

         ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

         โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ด้านปัจจัยนำเข้า.................

  4.5       ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาครู

         ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

         โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   ด้านกระบวนการ...............

  4.6       ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาครู

         ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน

         โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ด้านผลผลิต

         จำแนกเป็น ด้านผลการดำเนินงาน.........................................................................

    5.   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมิน ฉบับที่ 1 จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ....

    6.   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมิน ฉบับที่ 2 จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ....

    7.   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมิน ฉบับที่ 3 จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ....

    8.   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ.................

    9.   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสนทนากลุ่มจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ.............. 


   

 สารบัญภาพ

ภาพที่                                                                                        หน้า

 

  1.1     กรอบแนวคิด.......................................................................................................

  2.1     ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับ การตัดสินใจในแบบจำลองซิป...................

  2.2     รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด..........................................................

  2.3     องค์ความรู้ ทักษะสำคัญและคุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.4     กรอบภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น        

  2.5     การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา............................................................................

  2.6     แสดงกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..........................................

  2.7     ขั้นตอนการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

            แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี.... 

 

การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

The Project Evaluation of Teachers Development of Efficiency EconomyIntegration Learning towards Students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุนทรีย์  แสนหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ปี2557


 

 


โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

รางวัล  MOE  AWARDS ปีการศึกษา  2557
ระดับดีเด่น  ประเภทของเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล  MOE  AWARDS ปีการศึกษา  2557
ระดับดีเด่น  ประเภทของเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7  มีนาคม  2559

ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง

รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รับรางวัลผู้เผยแพร่ผลงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานมหกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
 "ภักดีชุมพลโชว์"

รับรางวัลเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน
ปี  2555  (วันที่  15  กุมภาพันธ์  2556 )

โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนผักหวานศึกษาดูงาน


เข้าค่ายพุทธบุตรข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศ ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2558 20:52 โดย Pattana Samakkee
 • โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปี 2557   ณ  วัดถ้ำแสงเทียน ตำบลบ้านเจียง  อำเภอักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ในระหว ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2557 18:28 โดย Pattana Samakkee
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2557 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557  ขึ้นในวันเสาร์  ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2557 มีผู้ปกครองนักเรียนมาร ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2557 21:38 โดย Pattana Samakkee
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี     ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ประจำปีการศึกษา 2556  ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2557 02:31 โดย Pattana Samakkee
 • เกี่ยวข้าวในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีนำโดยผู้บริหาร นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นเพื่อมาสาธิตวิธีเกี่ยวข้าวแก่นักเรียนหลังจากนั้นว ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2556 21:25 โดย Pattana Samakkee
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เข้าค่ายพุทธบุตร

ข่าวราชการ

 
 

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

แสดงความคิดเห็น